Alimente - criterii microbiologice

microbiologice

CARE ESTE SCOPUL REGULAMENTULUI?

 • În interesul siguranței alimentelor și al sănătății publice, acesta stabilește criteriile microbiologice * pentru anumite microorganisme * și normele pe care întreprinderile cu produse alimentare trebuie să le respecte în ceea ce privește cerințele generale și specifice de igienă stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2004 mâncare.
 • Scopul este de a oferi obiective și puncte de referință pentru a ajuta companiile alimentare și autoritățile competente din țările UE să gestioneze și să monitorizeze siguranța alimentelor.
 • Regulamentul impune întreprinderilor din sectorul alimentar să se asigure că alimentele pe care le tratează, le furnizează sau le procesează îndeplinesc aceste criterii.

Regulamentul stabilește 2 tipuri de criterii microbiologice pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile alimentare, enumerate în anexa I la acesta:

 • criterii de siguranță alimentară;
 • criterii de igienă a procesului.

Întreprinderile cu produse alimentare trebuie să se asigure, în toate etapele de producție, procesare și distribuție a alimentelor, inclusiv cu amănuntul, ca parte a procedurilor lor bazate pe principiile HACCP * și folosind bune practici de igienă:

 • furnizarea, manipularea și prelucrarea materiilor prime și a produselor alimentare, care se află în domeniul controlului lor, să fie efectuate în conformitate cu criteriile de igienă a procesului;
 • criteriile de siguranță alimentară valabile pentru întreaga durată de valabilitate a produselor pot fi îndeplinite în condiții de distribuție, depozitare și utilizare rezonabile previzibile.

Pentru fiecare categorie de alimente, regulamentul și propunerea acestuia specifică:

 • microorganismele pentru care urmează să fie testate;
 • planul de eșantionare (numărul de unități de testat, frecvența etc.);
 • limitele pentru fiecare unitate de probă testată;
 • metoda de referință analitică care trebuie utilizată;
 • etapa în care se aplică criteriul (de exemplu, sfârșitul procesului de fabricație, în timpul procesului de fabricație, când se așteaptă ca numărul unui microorganism să fie cel mai mare);
 • acțiuni în caz de rezultate nesatisfăcătoare.

Testul și domeniul său de aplicare

Întreprinderile cu produse alimentare trebuie să se asigure că alimentele îndeplinesc criteriile relevante și că efectuează testarea adecvată pentru criteriile stabilite în anexa I. Criteriile se aplică următoarelor produse:

 • alimente gata consumate;
 • carne proaspata de pui;
 • carne tocată și semifabricate din carne;
 • produse din carne;
 • carne tăiată mecanic;
 • gelatină și colagen;
 • lactate;
 • produse din ouă;
 • moluște bivalve vii;
 • produse din pește;
 • crustacee și crustacee tratate termic;
 • fructe și legume pre-tăiate, gata de consum;
 • germeni și semințe germinate;
 • sucuri de fructe și legume nepasteurizate, gata de consum; și
 • cadavre.

Regulile pentru prelevarea de probe și pregătirea probelor pentru testare sunt stabilite în anexa I.

Dacă rezultatele testelor pentru orice tip de criteriu sunt nesatisfăcătoare, companiile alimentare trebuie să ia măsurile prevăzute în regulament. Atunci când observă o tendință către rezultate nesatisfăcătoare, vor lua măsurile adecvate fără întârzieri nejustificate pentru a preveni apariția riscurilor microbiologice.

DE cĂTRE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Pentru mai multe informații, consultați:

 • Criterii microbiologice (Comisia Europeană)
 • Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară).

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO L 338, 22.12.2005, pp. 1-26)

Modificările ulterioare la Regulamentul (CE) (2073/2005) au fost încorporate în textul original. Această versiune consolidată este doar pentru referință documentară.

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale desfășurate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și hrana pentru animale, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor acestora, sănătatea plantelor și a plantelor produse de protecție, modificarea Regulamentelor (CE) № 999/2001, (CE) № 396/2005, (CE) № 1069/2009, (CE) № 1107/2009, (UE)) № 1151/2012, (UE) № 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamente (CE) № 1/2005 și (CE) № 1099/2009 Consiliul și Directivele 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE și de abrogare a Regulamentelor (CE) № 854/2004 și (CE) № 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, Directivele 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Deciziei Consiliului și Consiliului 92/438/CEE (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

Regulamentul (CE) № 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, pp. 1-54)

Regulamentul (CE) (178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor de siguranță a produselor alimentare (JO L 31, 1.2 .2002, pp. 1-24)