Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

scopuri nutriționale

Titlu și referință

Directiva 94/39/CE a Comisiei din 25 iulie 1994 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru hrana animalelor în scopuri nutriționale speciale

Text consolidat: Directiva 94/39/CE a Comisiei din 25 iulie 1994 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru hrana animalelor în scopuri nutriționale speciale

Directiva 94/39/CE a Comisiei din 25 iulie 1994 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru hrana animalelor în scopuri nutriționale speciale

Nu mai este în vigoare

Limbi și formate disponibile

 • BG
 • ES
 • CS
 • DA
 • DE
 • ET
 • EL
 • EN
 • FR
 • GA
 • HR
 • ACEASTA
 • LV
 • LT
 • HU
 • MT
 • NL
 • PL
 • PT
 • RO
 • SK
 • SL
 • FI
 • SV

Afișaj multilingv

1994L0039 - BG - 29.01.2002 - 002.001

Acest document este un mijloc de documentare și nu obligă instituțiile

Directiva Comisiei 94/39/CE

din 25 iulie 1994

(JO L 207, 10.8.1994, p. 20)

Directiva Comisiei 94/39/CE

din 25 iulie 1994

întocmirea unei liste de utilizări a furajelor în scopuri nutriționale speciale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

Având în vedere Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor utilizări nutriționale speciale (1), în special articolul 6 litera (a),

Întrucât Directiva 93/74/CEE prevede stabilirea unei liste a utilizărilor destinate furajelor în scopuri nutriționale speciale; întrucât această listă ar trebui să indice utilizarea exactă, în special scopul nutrițional specific, caracteristicile nutriționale esențiale, datele de etichetare și, după caz, datele specifice de etichetare;

Întrucât anumite scopuri nutriționale nu pot fi incluse în lista de utilizări în acest stadiu din cauza lipsei metodelor comunitare de control al valorii energetice a hranei pentru animale de companie și a fibrelor animale în furaje; întrucât este necesară completarea listei după adoptarea acestor metode;

Întrucât lista întocmită poate fi modificată, dacă este necesar, având în vedere evoluția cunoștințelor științifice și tehnice;

Întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru furaje,

A ADOPTAT PREZENTA DIRECTIVĂ:

Statele membre impun ca furajele pentru anumite utilizări nutriționale în sensul Directivei 93/74/CEE să fie admise pe piața comercială numai dacă utilizarea lor intenționată este inclusă în partea B din anexa la prezenta directivă și dacă îndeplinesc condițiile stabilite în partea respectivă. cererea.

Statele membre asigură, de asemenea, respectarea dispozițiilor părții A „Dispoziții generale” din anexă.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 30 iunie 1995. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele de efectuare a unei astfel de referințe sunt stabilite de către statele membre.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. .

1. În cazul în care, în coloana 2, partea B, mai multe grupuri de caracteristici nutriționale sunt separate prin cuvintele „și/sau”, pentru anumite utilizări specifice, producătorul este liber să utilizeze unul sau mai multe grupuri de caracteristici esențiale pentru a atinge scopul stabilit în coloana 1. Pentru fiecare variantă, coloana 4 indică cerințele relevante privind datele care trebuie introduse pe etichetă.

2. În cazul în care un grup de aditivi este indicat în coloana 2 sau coloana 4 a părții B, aditivul adăugat la produsul dietetic corespunzător caracteristicii de bază definite trebuie autorizat prin Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2).

3. În cazul în care originea ingredientelor sau a componentelor analitice este necesară în coloana 4, partea B, producătorul se angajează să declare datele exacte (de exemplu, denumirea specifică a ingredientului, a speciei de animale sau a unei părți a animalului) pentru a evalua dacă alimentele respectă caracteristicile nutriționale de bază relevante.

4. În cazul în care este necesară o declarație a unei substanțe acceptată și ca aditiv, în coloana 4 partea B și este însoțită de expresia „completă”, compoziția declarată se referă, după caz, la cantitatea naturală fără adaos sau, prin derogare de la Directiva 70/524/CEE, cantitatea totală de substanță prezentă în mod natural și adăugată ca aditiv.

5. Declarația cerută în coloana 4 cu expresia „dacă se adaugă” este obligatorie dacă ingredientul sau aditivul este inclus sau dacă cantitatea a fost mărită pentru a atinge scopul nutrițional specific.

6. Declarațiile necesare în coloana 4 partea B pentru componentele analitice și aditivii trebuie să aibă un caracter cantitativ.

7. Durata recomandată de utilizare menționată în coloana 5, partea B, acoperă o perioadă în care scopul nutrițional specific se realizează în condiții normale. Producătorii pot specifica durata utilizării în limitele specificate.

8. În cazul în care un furaj are mai multe utilizări specifice, trebuie respectate toate dispozițiile prevăzute în partea B pentru fiecare utilizare individuală.

9. În ceea ce privește furajele suplimentare în scopuri nutriționale specifice, instrucțiunile de utilizare de pe etichetă trebuie să includă, de asemenea, instrucțiuni pentru rația zilnică.