- având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C (2018) 08872),

obiecții

- având în vedere scrisoarea din 28 ianuarie 2019 a Comisiei pentru comerț internațional adresată președintelui Consiliului președinților de comisie,

- având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

- având în vedere Regulamentul (CE) (184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe (1), în special articolul 2, (3) și articolul 10 alineatul (6) din acesta,

- având în vedere recomandarea pentru o decizie a Comisiei pentru comerț internațional,

- având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis o notificare cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniune în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, întrucât tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în caz contrar, la doi ani de la notificare, adică începând cu 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă;

B. întrucât Regulamentul (CE) (184/2005) stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe;

C. întrucât retragerea Regatului Unit din Uniune ar duce la transformarea Regatului Unit într-o țară terță și, prin urmare, statisticile comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe ar trebui să reflecte Regatul Unit ca țară terță. țară și nu ca stat membru;

D. întrucât singurul amendament prevăzut în Regulamentul delegat C (2018) 08872 este de a clasifica Regatul Unit drept țară terță în sensul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) (184/2005);

E. întrucât publicarea la timp a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial al UE ar permite o mai mare securitate juridică și un termen de punere în aplicare adecvat înainte de 30 martie 2019,

1. declară că nu are obiecții la Regulamentul delegat C (2018) 08872;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.